PRINCESS OF DESIRE


1.) You! You are in my dreams.
Everywhere I see you, longing is my sin.
But you. You can´t be true.
No one has so many faces just like you.

You´re from the land of sins.
Your hypnotic sight is burning me within.
The rules, took the wind of urge.
Again you´ve got me. You ´re feeding with my skin.

B: Why did you wait on me? Why did you make me feel?
Like broken straw in the wind.

R: You just fascinate us. Princess of desire.
You have the flavor of the sin.
Come and confiscate us. Princess of desire.
Divine torture. What it means?

2.) Fools. Breaking all the rules.
They will remain at the gates of yours.
I want to play with you.
Give me all your lovin´, let´s just make it true.

PRINCEZNA TOUHY


1.) Ty! Jsi v mých snech.
Všude tě vidím, touha je mým hříchem.
Ale ty. Nemůžeš být pravá.
Nikdo nemá tolik tváří tak jako ty.

Jsi ze země hříchu.
Tvůj hypnotický pohled mě spaluje uvnitř.
Pravidla vzal vítr naléhání.
Zase jsi mě dostala. Krmíš se na mé kůži.

B: Proč jsi na mě čekala? Proč jsi provedla abych se cítil?
Jako zlomené stéblo ve větru.

R: Fascinuješ nás. Princezno touhy.
Máš příchuť hříchu.
Pojď a zkonfiskuj nás. Princezno touhy.
Božské mučení. Co to znamená?

Blázni. Porušují všechna pravidla.
Zůstanou před branami tebe.
Já si chci s tebou hrát.
Dej mi všechnu svojí lásko, pojďme to udělat skutečné.

STREET RACER

1.) Ten thousand horsy power runs in my wheels.
This machine isn´t just for anyone.
Straight through the boundaries. The hell mare hits.
Push the pedal to the floor until it stops.

2.) Out in the streets of the town, there´s track for me.
Just fire line is burning behind the bum.
Go through the trafic signals at the highest speed.
Drugged by the feeling of the choosen one.

B: Born together with a wind,
which blows forever,just like me.
Up to the top I´m getting.
Before I die.

R: I´m feeling like a rider in the saddle.
Like a glowing fire in the chambers.
Master of disaster on the bender.
Devine.
(Be mine.)

3.) Glass pouring down on the floor is all around.
And dented sheets of tin, they hurt me now.
On the track, there is burning the gasoline.
And I´m walking to the other side.

POULIČNÍ ZÁVODNÍK


1.) Deset tisíc koňských sil pod mými koly.
Tenhle stroj není jen tak pro někoho.
Přímo přes zábrany. Pekelná kobyla vyráží.
Zamáčkni pedál na podlahu až na doraz.

2.) Venku v ulicích města je dráha pro mě.
Jen ohnivá čára hoří za mým zadkem.
Napříč dopravním značením, na nejvyšší rychlost.
Zdrogován pocitem vyvoleného.

B: Zrozen spolu s větrem.
Který vane navěky, stejně jako já.
Nahoru na vrchol se dostávám.
Dřív než zemřu.

R: Cítím se jako jezdec v sedle.
Jako žhnoucí oheň v komorách.
Pán pohromy na tahu.
Božský
(Buď mou)

3.) Sklo řinoucí se ven na podlahu je všude kolem.
A promáčknuté kusy plechu mě teď zraňují.
Na trati hoří benzín.
A já kráčím na druhou stranu

Private tragedy


I wanna tell you a strictly private story. About some gypsy ways to paradise.
I promise I will try not to be boring. I´ll invite you deep into my heart.

1.) Born in the poverty. I did not merch with the crowd.
Who cares for eternity. I´m on the run.
I wanted everything and bet the luck on one card.
It was an irony. To be the god, on a devil´s side.

R: Living in private tragedy. Something has died, inside of me.
The sleepless nights and misery. How to get out from agony?

2.) I´m loosing my family, I´ve cut them all from my life.
Only my pride is here. The time stands still.
I would like to return, back in that times of the luck.
But it´s too late for me. My life runs out. I fade inside.

R: Living in private tragedy. Something has died, inside of me.
The sleepless nights and misery. How to get out from agony?

3.) Don´t be affraid, my dear. Sometimes the life is so fine.
I´m just a thought within, which quietly warns.
Don´t pay for secrecy. You better stay clean at heart.
Life is a battlefield and love´s the one that shuffles cards.

Soukromá tragédie


Chci ti říct striktně soukromý příběh. O tuláckých cestách do ráje.
Slibuju. Zkusím nebýt nudný. Zvu tě hluboko do mého srdce.

1.) Zrozen v bídě. Nechtěl jsem splynout s davem.
Kdo se stará o věčnost? Jsem na útěku.
Chtěl jsem všechno a vsadil štěstí na jednu kartu.
Je to ironie. Být bůh na straně ďábla.

R: Život v soukromé tragédii. Něco zemřelo uvnitř mně.
Probdělé noci a trápení. Jak se dostat z agonie?

2.) Ztrácím svou rodinu. Všechny jsem je odstřihnul z mého života.
Jen má pýcha je tady. Čas nehnutě stojí.
Rád bych se vrátil zpátky do těch časů štěstí.
Ale je pro mě příliš pozdě. Můj život se vyčerpává. Uvnitř uvadám.

R: ….

3.) Neboj se můj drahý. Někdy je život tak hezký.
Jsem jen myšlenka uvnitř, která tiše varuje.
Neplať za utajení. Raději zůstaň čistý na srdci.
Život je bitevní pole a láska je ta co míchá kartami.

PRINCESS OF DESIRE


1.) You! You are in my dreams.
Everywhere I see you, longing is my sin.
But you. You can´t be true.
No one has so many faces just like you.

You´re from the land of sins.
Your hypnotic sight is burning me within.
The rules, took the wind of urge.
Again you´ve got me. You ´re feeding with my skin.

B: Why did you wait on me? Why did you make me feel?
Like broken straw in the wind.

R: You just fascinate us. Princess of desire.
You have the flavor of the sin.
Come and confiscate us. Princess of desire.
Divine torture. What it means?

2.) Fools. Breaking all the rules.
They will remain at the gates of yours.
I want to play with you.
Give me all your lovin´, let´s just make it true.

PRINCEZNA TOUHY


1.) Ty! Jsi v mých snech.
Všude tě vidím, touha je mým hříchem.
Ale ty. Nemůžeš být pravá.
Nikdo nemá tolik tváří tak jako ty.

Jsi ze země hříchu.
Tvůj hypnotický pohled mě spaluje uvnitř.
Pravidla vzal vítr naléhání.
Zase jsi mě dostala. Krmíš se na mé kůži.

B: Proč jsi na mě čekala? Proč jsi provedla abych se cítil?
Jako zlomené stéblo ve větru.

R: Fascinuješ nás. Princezno touhy.
Máš příchuť hříchu.
Pojď a zkonfiskuj nás. Princezno touhy.
Božské mučení. Co to znamená?

Blázni. Porušují všechna pravidla.
Zůstanou před branami tebe.
Já si chci s tebou hrát.
Dej mi všechnu svojí lásko, pojďme to udělat skutečné.

TRAIN THROUGH YOUR BRAIN


1.) So many ways to heaven lined with vine.
Enjoy the life so deeply despite the time.
Cutting the wings of eagles is no easy task.
Life in the golden birdcage, it´s not your style.

2.) You´re trying to run out quickly, you´re trying to hide.
Brain runs away from the pressure drowned in the glass.
With another drink it´s not you, who would kick and shout.
Another day, you´d rather forget the whole night.

B: So deny yourself and be what they want, to staying alive?
Blood of your blood waits for a hug.

R: It´s like a train through your brain.
Rolling questions and qualms.
Train through your brain.
Emergency break is plucked.

3.) Who is without any guilt, may he throw the stone.
Sometimes you need to move on and enter the door.
Without confession there is no remission. So.
Try to win over yourself. Once and for all.

VLAK PŘES TVOU HLAVU


1.)Tolik cest do nebe, lemovaných vínem.
Užívej život plnými doušky, bez ohledu na čas.
Přistřihování křídel orlům, není snadný úkol.
Život ve zlaté kleci, to není tvůj styl.

2.) Snažíš se rychle vyběhnout, snažíš se skrýt.
Mozek utíká od tlaku, utopený ve sklenici.
S dalším drinkem to nejsi ty, kdo kope a křičí.
Další den bys raději zapomenul na celou noc.

B: Tak popřít sám sebe a být co chtějí, abys přežil?
Krev tvé krve čeká na objetí.

R: Je to jako vlak přes tvou mysl.
Valící se otázky a výčitky.
Vlak přes tvou mysl.
Nouzová brzda je utržená.

3.)Kdo je bez jakékoliv viny, ať hodí kamenem.
Někdy je třeba jít dál a vstoupit do dveří.
Bez přiznání není odpuštění. Takže.
Pokus se vyhrát sám nad sebou. Jednou provždy.

MAESTRO


1.) You are racing on the fingerboard.
No one can ever touch your ankle zone.
You wanna excel in musical science.

You are the master of heavy chords.
But on the stage you have a static pose.
Without moving there is not fire.

B: I wanna tell you, do it as you want, we rather play true rock & roll.

R: Into the house of the fire. Don´t bring the drift of big art.
Into the house of the fire. Strings, they will burn every night.

2.) You are player of a thousand chords.
Lost in the rhythm of the own words.
´Cause people can feel invisible fire.

So if you want to play the rock & roll,
Let´s put the stave behind the closet door.
Lift your gaze from the ground, free your desire.

Pan kytarista


1.) Závodíš na hmatníku.
Nikdo ti nešahá ani po kotníky.
Exceluješ v hudebních vědách.

Jsi pán těžkých akordů.
Ale na pódiu máš strnulou pózu.
Bez pohybu není žádný oheň.

B: Chci ti říct, dělej jak chceš. My raději budeme hrát pořádný rock & roll.

R: Do domu ohně. Nepřinášej proudy velkého umění.
Do domu ohně. Struny se rozhoří každou noc.

2.) Jsi hráčem tisíce akordů.
Ztracen v rytmu vlastních slov.
Lidi chcou cítit neviditelný oheň.

Takže když chceš hrát rock & roll,
Strčme notovou osnovu za dveře od skříně.
Zvedni svůj pohled z podlahy, osvoboď své touhy.

BEFORE YOU BREAK ME AGAIN


1.) For so long I lived in my dreams and I deceived myself.
All the things I already saw, were changed through the glasses of love.
The days came when brain was engaged, in the battle with heart.
And then I stood on the weaker´s side. For thousand times fallen out.

B: So I´m waiting, I must arm my body well.
Soothe the heart and heal wounds.

R: Before you break me again…….Break me again.
Break me again. Break me again.

2.) Now with the morning comes awaking, the dream was killed by the day.
For restless heart a bond is a cell And for regretting is late.
Day after day a look in the mirror, was getting brighter then light.
One pair of eyes in place of twosome, suddenly looks at the life.

B: So I´m waiting, I must arm my body well.
Soothe the heart and heal the wounds.

R: Before you break me again…….Break me again.
Break me again. Break me again.
3.) Pain in the heart can be pacified, only by another one.
But only time will verify, moments that should last forever.
Maybe sometimes I´ll be able to, look myself into the eyes.
I just wanted my inner calm. I´m ready to bear all the cause.

Dřív než mě znovu zlomíš


1.) Tak dlouho jsem žil ve svých snech a klamal jsem sám sebe.
Na všechny věci na které jsem pohlížell, byly změněny zrcadlem lásky.
Přišly dny, kdy byl mozek zaměstnán v bitvě se srdcem.

A já jsem stál na straně slabšího. Na tisíc krát rozhádaný.

B: A tak čekám. Musím své tělo dobře obrnit.
Uklidnit srdce a zahojit rány.

R: Dřív než mě znovu zlomíš. Znovu mě zlomíš….

2.) Teď s ránem přišlo probuzení a sen byl zabit dnem.
Pro neklidné srdce je závazek celou a na omlouvání je pozdě.
Den za dnem pohled do zrcadla, stával se jasnějším než světlo.
Jeden pár očí na místě dvojice, najednou dívá se na život.
B: …
R:…

3.) Bolest v srdci může být utišena jedině nějakou další.
Ale jen čas prověří, momenty které jsou navždy ztraceny.
Možná někdy budu moct pohlédnout sám sobě do očí.
Chtěl jsem jen svůj vnitřní klid. Jsem připraven nést všechny následky.

DIRTY ROCK&ROLL


1.) I am the animal the kind of disappeared.
From human nature I was born.
Burnable feelings in my heart and in my knees,
They make me stand out from the crowd.

2.) Stereotype of daily life is killing me.
I’m calling for the step outside.
Burn up the bridges, leaving out the inner fears.
It’s time to kick some ass tonight.

R:) Born to rock & roll, dirty fucking rock & roll.
(…can you hear me?)
(…and you will be the same)
(… It’s my way now)
(… Forever pulses in my vains)

3.) I am the animal, which die for ecstasy.
Hot-blooded lunatic and quake.
I’m not a bringer of the foolish prophecy.
I only chose a different way.

DIRTY ROCK&ROLL


1.) Já jsem zvíře z druhu vymizelých.
Zrodil jsem se z lidské přirozenosti.
Hořlavé pocity v mém srdci a kolenou,
Ty mě nutí vystoupit z davu.

2.) Stereotyp běžného života mě zabíjí.
Volám po kroku mimo.
Zapálit mosty, vynechat vnitřní strachy.
Dnes večer nadešel čas nakopat pár zadků.

R:) Zrozen k Rock&rollu, špinavému “fucking“ rock&rollu.
( …slyšíš mě?)
(…a ty budeš stejný)
(…to je teď má cesta)
(…navěky tepe v mých žilách)

3.) Já jsem zvíře, které umírá pro extázi.
Horkokrevný blázen a zemětřesení.
Nepřináším bláznivá proroctví.
Jen jsem si vybral jinou cestu.

WE ARE BACK


1.) Start! Chase it like a bullet.
Like a loaded guns, we´re ready to pop.
Now! It´s time for us to prove it.
Rip the chains around us and carry on.
BRIDGE: And it´s on and on and on and on.
It´s again the same old song.
Yeah!

2.) All right! Interactive losers.
Here we are and try to stop us now.
Get out! Heroes of discussions.
You should better shut your mouth.
BRIDGE: And it´s on and on and on and on.
It´s again the same old song.
You will never stop the oiled machine.
So let it steam destroy.
REF: We are back!
Condemnation ones.
We are back!
Overbearing, rude and wild.
We are back!
Egocentric guys.
We are back!
And we will shakes the ground.

3.) Like black sheep in the pure mob.
We will agitate as usual.
Let´s, face it without few words.
You can love or hate us, but nothing more.


Překlad
(aneb co tím chtěl přibližně básník říct:-) )

JSME ZPÁTKY


1.) Vystartovat! Pronásledovat jako kulka.
Jako nabité pistole, jsme připravení vystřelit.
Teď! Je čas pro nás, abychom to dokázali.
Roztrhnou řetězy kolem nás a dovádět.

B: A tak dál a dál a dál.
Je to stale ta samá píseň.

2.) Tak jo! Interaktivní ztroskotanci.
Tady jsme a zkuste nás teď zastavit.
Vypadněte! Hrdinové diskuzí.
Měli byste raději držet hubu.

B: A tak dál a dál a dál.
Je to stale ta samá píseň.
Nikdy nezastavíte promazanou mašinu.
Tak ať to pára ničí.

R: Jsme zpátky.
Ti odsuzovaní.
Jsme zpátky.
Arogantní, neslušní a divocí.
Jsme zpátky.
Egocentričtí týpci.
Jsme zpátky.
A zatřeseme se zemí.

3.) Jako černá ovce v nezkaženém stádu.
Budeme pobuřovat jako obvykle.
Přiznejme si to bez keců.
Můžeš nás milovat, nebo nenávidět, ale nic víc.