Circle, Circle (Mystery of Zodiac -part.I)

1.) Circle circle in the stone, signs are flying round your core.
Mystic circle in the stone, without changes for so long.

Circle circle in the stone, symbol of your birth and tomb.
He will lead you from the cradle-to the grave.
Destiny is graved in stone, human life so funny small.

Just a little grain of sand.

Circle circle be my hope, that we are here for some cause.
Twelve are ways to same dissolve, one after and one before.

B) Can you see? Everybody’s got a symbol.
Can you see?
R:) Into the circle, you hide your identity.
Into the circle
Into the circle, engrave your way of living.
Into the circle

2.) Circle circle, turn to stone, signs are flying round your core.
You have no idea boy, how you have a mind control.

Kruhu, kruhu (Tajemství Zodiacu část 1.)

1. Kruhu kruhu v kameni, znamení poletují kolem tvého jádra.
Mystický kruhu v kameni, po časy neměnný.

Kruh kruh v kameni, symbol tvého zrození a hrobky.
Povede tě od kolébky do hrobu.
Osud je vyrytý do kamene, lidský život tak legračně malý.
Jenom malé zrnko písku.

Kruhu kruhu buď mou nadějí, že jsme tady z nějaké příčiny.
Dvanáct je cest ke stejnému rozplynutí, jeden dříve jeden později.

B) Vidíš? Každý má své znamení.
Vidíš?
R:) V kruhu, ukrýváš svou identitu.
V kruhu
V kruhu, vyryta tvoje cesta žití.
V kruhu
2.Kruhu kruhu v kameni, znamení poletují kolem tvého jádra.
Nemáš ani ponětí chlapče, jakou máš kontrolu mysli.

Look to reality

1.) Chains are forcing on you.
To stand, like immobile.
World is all behind you.
You cannot see it in its whole.

Just flame is before you.
Your only ally.
Its light really calms you.
Shades are dancing on the wall.

B:) Only fire brings you visions. Shadows on the wall comes living.
And you are looking astonished so. World keeps on the wall.

2.) One, actual view.
You´re mad, in the moment.
Cave, cover up you.
Give you shelter from the storm.

Just, moving shadows.
Speak, to your person.
Few, are the people,
who are able to be turn

R:) Into the light of reality. I´ve lost my way to be calm.
Don’t try to watch true reality. Scarf on your eyes is aplomb.

Pohled do reality

1.) Řetězy tě nutí
stát, jako nepohyblivý.
Svět je celý za tebou.
Nemůžeš ho vidět v jeho celistvosti.

Jen plamen, je před tebou.
Tvůj, jediný spojenec.
Jeho světlo, tě opravdu uklidňuje.
Odstíny tančí na zdi.

B:) Jen oheň ti přináší vize. Stíny na zdi ožívají.
A ty se díváš tak užaslý. Svět zachycen na zdi.

2.) Jeden skutečný pohled.
V okamžiku jsi šílený.
Jeskyně, tě kryje.
Poskytuje ti úkryt před bouří.

Jen pohyblivé stíny.
Mluví ke tvé osobě.
Je jen pár lidí,
Kteří jsou schopní se otočit.

B:) Jen oheň ti přináší vize. Stíny na zdi ožívají.
A ty se díváš tak užaslý. Svět zachycen na zdi.

R:) Ve světle reality. Ztratil jsem cestu k tomu jak být klidný.
Nezkoušej sledovat skutečnou realitu. Šátek na očích je jistota.

FACE OF LIAR

I know, who looks in my mind, longing for building my life.
He’s trying to drive my back, what’s he trying here?
My faith for you is a past, so pack terrible comments.
Someone may stuck in your web, I say thanks, not me.

Keep your eyes open still, there’ll be some accidents here.
You don´t leave with healthy skin. Card has turned on me.

Now you live in a scorn, when you are leaving your hole.
Eyes of the people adhere on your coat. You thrill.

B:) Your time is over, now pay for row deals.
The noose is swinging, awaits for justice.

R: Into the eyes of fire, behind the face of liar.
There you can see the fire burning, burning.

Your dirty games loose power, the last drop fell on bottom.
Out of your plans the World stops turning, turning.

Tvář lháře

1.) Vím kdo se mi dívá do myšlení, touží budovat můj život.
Zkouší se mi vozit po zádech, co to tady na mně zkouší?

Má víra k tobě je minulostí, tak sbal hnusné komentáře.
Někdo se možná chytí ve tvé síti. Já říkám díky, já ne.

2.) Měj své oči stále otevřené, teď tu čeká pár nehod.
Neodejdeš se zdravou kůží. Karta se obrátila ke mně.
Teď je tvůj život opovržení, když opouštíš svou díru.
Oči lidí ulpívají na tvém kabátě. Třeseš se.

B:) Tvůj čas je u konce, teď zaplať své špinavé obchody.
Oprátka se houpe, očekává spravedlnost.

R:) Do očí ohně, za tváří lháře.
Můžeš vidět oheň hořet, hořet.
Tvé špinavé hry ztrácejí sílu, poslední kapka dopadla na dno.
Mimo tvé plány se svět přestává otáčet.

FUCK ME BABY TONIGHT

All right!

1.) Into the night you’re walking, why don’t you start the evening now.
So come.
There is a lot of lure here, Just look around for longing.
Try Your luck.

B:) Come on, what´s the problem. You live just a little moment.
And forbidden fruits, As known, Taste like the sweetest morsel.

R:) Come on baby, fuck me, fuck me baby tonight.
If you want some lovin´ the whole night.
Come on baby, fuck me, fuck me baby tonight.

2.) You know what night keeps hidden, just lookin all around you, shout.
Aloud.
Don’t be afraid to use it, maybe tomorrow never comes,
but now!

Šukej mě dnes večer

1.Vstupuješ do noci, rozjeď svůj večer právě teď.
Tak pojď.
Je tu spoustu pokušení, jen se podívat po nějakých touhách.
Zkoušej, Svoje štěstí. B:) Tak pojď, jaký je problém. Žiješ jenom malou chvíli.
A zakázané ovoce, jak známo, chutná jako nejsladší sousto.

R:) Tak pojď baby šukej mě, šukej mě dnes večer.
Když chceš trochu lásky, celou noc.
Tak pojď baby šukej mě, šukej mě dnes večer.

2.Víš co noc ukrývá, jen se podívej kolem sebe, křič. nahlas.
Neboj se to použít, možná zítřek nikdy nepřijde,
Ale teď!

Danger zone (Mystery of Zodiac – pt. II.)

1.) Watch steps behind you, the sunset has come to the town.
It´s not advisable strolling the streets at this time.
Down in San Francisco maybe that has just begun.
Strange kind of ritual.

2.) Unknown phantom with pleasure in speech of the signs.
December of sixty-eight wasn´t the happiest month.
The youth full of life……………….was ruined.
End of the first date was not like the start,
Zodiac planted the deathblow at once.

R:) I see him coming. You´ve got to be,
the nibble of his mystery.
I see him coming, to take you down.
Danger zone rules in the corners of town.

3.) Hiden in darkness, which imbued into his soul.
And If he will die, his publicity will explode.
His name in the news, it will be high on the top.
This was also the main intention, bring us stir and dread.

R:) I see him coming…

Zóna nebezpečí (TAJEMSTVÍ ZODIAKU část 2.)

1.) Sleduj kroky za sebou, soumrak přichází do města.
Není rozumné procházet se ulicemi v tuto dobu.
Dole v San francisku to možná jen všechno začalo.
Podivný druh rituálu.

2.) Neznámý přízrak se zálibou v řeči znaků.
Prosinec v šedesátém osmém nebyl moc šťastný měsíc.
Mládí plné života….bylo zničeno.
Konec první schůzky nebyl jako začátek. Zodiac znenadání zasadil smrtelnou ránu.

R:) Vidím ho přicházet. Měl by ses stát kouskem jeho tajemství.
Vidím ho přicházet, aby tě sejmul.
Zóna nebezpečí vládne v zákoutích města.

3.) Ukryt v temnotě, která prostoupila do jeho duše.
A jestli zemře, jeho publicita bude jen růst.
Jeho jméno v novinách bude vysoko na záhlaví.
To byl také hlavní záměr, přinést nám pobouření a děs.

WISH TO HEAVEN

1.) Where I go, I see the broken fates.
They still cry, fought off into the maze.

When I see the filth upon the hands,
which now pray. They ask for some regret.

B:) Promise they are looking for in a prayer.
No indulgence anymore, there´s no hope.

R:) Ooo, now their lives are leaving.
Ooo, they have lost the spirit.
Ooo, sending wish to heaven.
Ooo…
The devil stole their souls.

2.) They wanted the castles in the air.
For good luck, but what’s the price they paid.

B:) Promise them are looking for in a prayer.
No indulgence anymore, there´s no hope.

Prosba do nebes

1.) Kam jdu, vidím zlomené osudy.
Pláčou, zahnáni do bludiště.
Když vidím tu špínu na rukou,
Které teď prosí.
Žádají o nějaké politování.

B. Naději hledají v modlitbě.
Už žádný odpustek.
Není tu žádná naděje.

R: Ooo,teď je život opouští.
Ooo, ztratili duši.
Ooo,poslané přání k nebi.
Ooo, …Ďábel ukradl jejich duši.

2.) Chtěli vzdušné zámky.
Pro štěstí, ale jaká je cena kterou zaplatili.

TEST OF TIME

I´m running. I leave away from you. I´m running. You can’t catch my hand.
1.) You think about me, when I am far.
Your nightmare comes in.
If you can trust me, or not at all.
It´s under your skin.

2.) I told you honey, that I was right.
When it was starting.
The holy patience, you have to find.
My life is spinning.

R:) Running, searching, can you feel my pain, you still cut me like a razor blade.
Things should not be rushed I feel inside.
This is my, test of time.

3.) I feel your worries, but time will come.
No place for fallen.
You´ll learn to know it, you’ll realize.
That you were foolish.

R:) Running, searching, can you feel my pain? You still cut me like a razor blade.
Things should not be rushed, I feel inside.
This is my, test of time.

Zkouška časem

Utíkám. Odcházím od tebe. Utíkám. Nevezmeš mě za ruku.

1.) Myslíš na mě, když jsem daleko.
Tvá noční můra vchází.
Jestli mi můžeš věřit, nebo vůbec ne.
Máš to pod kůží.

2.) Říkal jsem ti zlato, že jsem měl pravdu.
Když to začínalo.
Svatou trpělivost musíš najít.
Žiju v jednom kole.

R:) Utíkání, hledání, cítíš mou bolest?
Zasahuješ mně jako žiletka.
Uvnitř cítím, že by se věci neměly uspěchat.
Tohle je moje zkouška časem.

3.) Cítím tvé obavy, ale nadejde čas.
Není místo pro padlé.
Naučíš se to vědět a pochopíš.
Že jsi byla bláznivá.

LIVING ON MY OWN

1.) Brightness of starlight, I see theirs light through the sky.
They are still closer and they’ll be in my hand.

I´m going out from wings that guard my life.
Stand on my own feet, I haven’t tried never, never before.

R:) No more dreaming, out of my feelings. I start the living completely on my own.
My heart is bleeding, but there´s no fear in. Now I must try on the life on my own.
2.) I just recall my way, in life I’ve made mistakes.
I had no border, I was odd in my acts.

R:) No more…

Život na vlastní pěst

1.) Jas ze svitu hvězd, vidím jejich světlo skrze nebe.
Jsou stále blíže a budou v mých rukou.
Jdu pryč z pod křídel, které ochraňují můj život.
Stát na vlastních nohou jsem nezkoušel nikdy, nikdy před tím.

R: Už žádné snění, pryč z mých pocitů. Začínám žít kompletně na vlastní pěst.
Moje srdce krvácí, ale uvnitř není strach. Teď musím vyzkoušet život na vlastní pěst.

2.) Jen si připomínám svojí cestu.
Dělal jsem v životě chyby.
Neměl jsem žádné hranice, byl jsem svérázný ve svých činech.